Skip links

Bli bedre kjent med Fredrikstad kommune og Grete Rasmussen

– Fredrikstad i førersetet

Fredrikstad skal være den lille verdensbyen som tar et globalt ansvar. Det er ingen liten ambisjon, men klimarådgiver Grete Rasmussen står fullt inne for den.

Fredrikstad kommune har satt seg ambisiøse klimamål. I klimaplanen som gjelder fram til 2030, har politikerne vedtatt at kommunen skal klare å redusere alle klimagassutslippene i Fredrikstad-samfunnet med minst 60 prosent innen 2030, sammenlignet med utslippene i 2016. Det er bare et lite tiår unna.

– Vi er på vei, sier Grete Rasmussen, klimarådgiver i Fredrikstad og den som sitter aller tettest på klimainnsatsen som gjøres i kommunen på daglig basis. Hun utdyper:

– Ved utgangen av 2018 hadde vi greid å kutte fem prosent av utslippene i Fredrikstad-samfunnet i forhold til 2016-tallene. For kommunens del er de største utslippskildene bilkjøring og fergedrift. Da vi utvidet fergetilbudet for å få innbyggerne til å kjøre mindre bil, gikk naturlig nok våre utslipp opp. Men når vi nå har begynt å elektrifisere fergetilbudet, vil det påvirke Fredrikstad kommunes eget regnskap positivt. Innen 2024 skal alle dieselfergene i ordinær drift i Fredrikstad være byttet ut med el-ferger, forteller hun.

Stine Nygaard, Klimapartnere Viken, og Grete Rasmussen, klimakontakt i Fredrikstad kommune.

Rollen som samfunnsutvikler
Fredrikstad kommune følger opp målsettingene sine med et årlig klimabudsjett, en øvelse de har gjort siden 2019.

– Formålet med klimabudsjettet er å se hvilken effekt de ulike tiltakene vil kunne ha på utslippsbanen i kommunen. Da kan vi følge med på i hvor stor grad vi nærmer oss målsettingen vår. Når vi gjør beregninger, får vi hjelp fra profesjonelle rådgivere på området, som tar utgangspunkt i best tilgjengelige kunnskap, påpeker klimarådgiveren, før hun legger til:

– Du vet, kommunen som organisasjon har ikke så store direkte utslipp, men vi har en viktig funksjon som samfunnsutvikler. Gjennom den funksjonen kan vi legge til rette for at andre kan redusere sine utslipp. Da handler det blant annet om god og klimavennlig areal- og transportplanlegging. Og i tillegg kan vi bruke innkjøpsmakten vår til å stille krav til framtidsrettede løsninger, sier klimarådgiveren.

Målrettet innsats
Rundt 20 prosent av klimagassutslippene fra Fredrikstad-samfunnet kommer fra veitransport. For å få disse utslippene ned, har kommunen aktivt brukt rollen som arealplanlegger og regulator også. For eksempel er det nå langt færre parkeringsplasser i sentrum, samtidig som at det koster mer å parkere bilen sin der – to tiltak som skal gjøre det mindre lettvint å kjøre inn til byen. Høsten 2019 kom bomringen rundt byen, noe som også har påvirket biltrafikken.

Parallelt med disse «piskene», har byens befolkning fått noen gulrøtter også: et utvidet og gratis fergetilbud og rimeligere bussbilletter (i en prøveperiode var de sågar gratis). Veksten i passasjertallet på både ferger og busser tyder på at dette er tiltak som fungerer.

– Økningen i antall fergepassasjerer da tilbudet ble gratis, var eksplosiv – fra 2012 til 2019 gikk tallet fra 350 000 til 1,5 millioner passasjerer i året. Det tilsvarer en økning på 330 prosent, sier Rasmussen.

Det viktige samarbeidet
Fredrikstads klimarådgiver påpeker at det å bli med i Klimapartnere var en naturlig del av det å utøve den samfunnsrollen som kommunen har:

– For at vi som kommune skal klare å nå våre mål og samtidig bidra til at hele verdenssamfunnet når sine, må vi omstille oss – det nytter ikke med enkelttiltak hist og her. I det står samarbeid med andre aktører helt sentralt, vi kan ikke endre det store systemet alene og hver for oss. Vi må ha næringsliv og innbyggere med oss – og gjennom Klimapartnere får vi en arena der vi kan samarbeide med nettopp næringslivet.

Med på flere arenaer
– Fredrikstad kommune er både medlem i Klima Østfold og partner i Klimapartnere Viken. Hvorfor er dere med begge steder?

– Det er viktig for kommunen å være med på begge arenaer, blant annet fordi vi er en stor industrikommune med tunge utslipp fra industrien – hele 42 prosent av utslippene innenfor kommunegrensene kommer fra industri og avfallsforbrenning. For meg er det faglig innmari nyttig og lærerikt å være med begge steder.

– I Klima Østfold møtes kommunene, og der kan vi «klima-nerde» på offentlig grunn. I Klimapartnere er det en litt annen vinkling, der får vi innsikt i alt det offensive og nyskapende som bedriftene driver med. Det er veldig inspirerende, og vi har grunn til å være stolt av bedriftene i Østfold-regionen. Her har vi hele spennet, fra de bedriftene som omstiller seg til en grønnere hverdag og til dem som skaper løsninger for framtida. Alt dette er viktig for oss som samfunnsutvikler å ha kjennskap til, understreker Grete Rasmussen.

Grete Rasmussen er klimakontakt i Fredrikstad kommune, som har tatt flere grep innen transportsektoren for å få ned de lokale klimagassutslippene.

Fakta:

Fredrikstad kommune
Klimapartnerkontakt: Grete Rasmussen
Klimapartner siden 18. juni 2019
Antall ansatte: cirka 6000
Formål: Fredrikstad kommune har satt seg ambisiøse klimamål. Kommunen jobber for å bidra til at verden holder seg 1,5-gradersmålet, og har blant annet vedtatt å redusere egne klimagassutslipp med minst 60 prosent innen 2030, sammenlignet med tall fra 2016.

Les mer om Fredrikstad kommune

Return to top of page
X