Skip links

Hvordan skal vi bygge ut mer fornybar energiproduksjon

Vår tids største utfordring – Klimautfordringene er globale, men løsningene vil alltid måtte være lokale.

Kronikk fra Sarpsborg Arbeiderblad av Oddmund Kroken – Adm. direktør Østfold Energi

Klimapartnere Østfold fornybar energiproduksjon Oddmund Kroken

Koronapandemien vi står i har rystet en hel verden, med store konsekvenser for samfunnet og enkeltmennesker. Men krisen viser samtidig at vi som samfunn har evne til å snu oss rundt og løse store globale utfordringer. Det kan komme godt med. Vår tids aller største utfordring er fortsatt å redusere de globale klimagassutslippene.

Statistikk viser tydelig at klimaet både blir mildere og våtere. CO2-utslipp til atmosfæren gir økt middeltemperatur på jorda, og de nyeste forskningsrapportene viser at konsekvensene kan komme raskere og er langt mer alvorlige enn vi tidligere trodde.

Fornybar elektrisitet utgjør i dag omtrent 25 prosent av verdens samlede kraftproduksjon. I Norge har vi verdens beste kraftsystem, med omtrent 90 prosent vannkraft og resten vindkraft. Det mange ikke vet er at kun om lag halvparten av det samlede energiforbruket vårt er basert på fornybare energikilder. Den andre halvparten kommer fra fossile energikilder og er jevnt fordelt mellom transportsektoren, industrien og petroleumsnæringen.

Det er godt å se at politikerne nå har satt nye mål og at klimagassutslippene skal kuttes minimum 50 prosent innen 2030. Skal vi nå disse målene må vi erstatte fossil energi med fornybar energi, og i hovedsak ved økt bruk av elektrisitet.

Klimautfordringene er globale, men løsningene vil alltid måtte være lokale.

Oddmund Kroken, Adm. direktør i Østfold Energi

Statnett har gjort en analyse på hvordan Norge kan halvere sine klimautslipp med å konvertere fra fossil til elektrisk energi. De norske utslippene er i dag cirka 50 millioner tonn CO2. Ved å elektrifisere transport, norske industribedrifter, primærnæringer og tjenesteyting kan vi kutte 25 millioner tonn.

Dette massive utslippskuttet vil øke strømforbruket i de nevnte gruppene med 40 TWh, som må dekkes med fornybar energi om det skal gi reelle utslippsreduksjoner.

Viken og Østfold-regionen har også store klimaambisjoner. Det er bra. I Viken er målet at klimagassreduksjonene reduseres med 80 prosent innen 2030. I Østfolds plan for klima og miljø er målsettingen at det innen 2030 skal produseres minst like mye energi i Østfold som det forbrukes. Det betyr en økning på minst 3000 GWh, som tilsvarer elektrisitetsforbruket til 150.000 eneboliger.

Det store spørsmålet er hvor den fornybare energien og elektrisiteten skal komme fra. For Norges del ligger løsningen i å videreutvikle vannkraftproduksjonen og samtidig ta i bruk mer vind- og solkraft. Kraftselskapene har en nøkkelrolle i denne omstillingen. Østfold Energi er et offentlig eid energiselskap som produserer fornybar energi fra vannkraft, vindkraft og fjernvarme. Vi mener utslippsfri elektrisk kraft er en stor del av løsningen i Viken, Norge og verden for øvrig.

All energiproduksjon har konsekvenser for naturen, også utbygging av vannkraft. Vi kommer ikke unna en grundig avveining av fordeler og ulemper når vi skal bygge ut mer fornybar energi. Det er viktig at disse avveiningene foretas på en saklig og god måte og med et godt og velfungerende konsesjonssystem. Når alle instanser har sagt sitt, alle forhold er vurdert og en beslutning om bygging er fattet, må vi ha tillit til at dette er en riktig beslutning og at de samlede fordelene overstiger ulempene for samfunnet og fellesskapet som helhet.

Skal vi klare de nasjonale og lokale klimamålsettingene, må spørsmålet om hvordan vi skal bygge ut mer fornybar energiproduksjon derfor også adresseres lokalt. Dette krever noe av oss. Det er lett å tenke at dette er noe «andre» bør ta seg av, og helst langt vekk fra der vi selv bor. Vi må derfor se på de områdene som samlet sett har de beste forutsetningene for fornybar produksjon, og der hvor ulempene er minst.

Jeg håper vi kan få til en god og konstruktiv debatt om disse spørsmålene i tiden fremover. Klimautfordringene er globale, men løsningene vil alltid måtte være lokale.

Les mer om Østfold Energi

Return to top of page
X