Skip links

Bli bedre kjent med Sarpsborg kommune og Sindre Martinsen-Evje

– Klima er et samfunnsansvar

Grunneier, arealplanlegger, eiendomsbesitter, innkjøper og tjenesteyter.

En kommune innehar mange roller, og kan påvirke den grønne omstillingen gjennom de aller fleste av dem. Det er det Sarpsborg vil få til.

– Det helhetlige perspektivet er kanskje det viktigste i kommunens klimatilnærming og klimainnsats, at vi kan tenke og implementere klima i alt vi gjør. Fordi vi har en fot i mange sektorer, monner også innsatsen vår, sier Kristine Molkersrød, en av to klima- og miljørådgivere i Sarpsborg kommune. Den andre, Elizabeth Austdal Paulen, utdyper kollegaens uttalelse:

– Vi er en stor samfunnsaktør, og vi må både kutte klimagassutslipp i egen drift og samtidig legge til rette for at innbyggere og næringsliv kan gjøre det samme. Det kan vi gjøre blant annet gjennom bevisst arealforvaltning, gjennom kravene vi stiller til leverandører og gjennom vår egen tjenesteytelse.

Klimasamarbeidet mellom politisk ledelse og administrasjon i Sarpsborg kommune fungerer godt – her representert ved ordfører Sindre Martinsen-Evje fremst, bak ham (f.v.) Kristine Molkersrød og Elizabeth Austdal Paulen, begge klima- og miljørådgivere.

Klimaplan med FN-ambisjoner
Et viktig grunnpremiss for klimaarbeidet i kommunen er klima- og energiplanen. I Sarpsborg jobbes det nå med å revidere og oppdatere den eksisterende planen, som ble vedtatt i 2011 – og som ikke lenger er ambisiøs eller konkret nok. Dette skyldes at det har skjedd mye innen klima både på teknologifronten og når det gjelder nasjonale og internasjonale utslippsmål siden 2011. Prosessen de står i nå er såpass omfattende at de to klima- og miljørådgiverne omtaler dokumentet som skal komme ut av prosessen som en helt ny plan, og ikke bare en rullering av dagens.

– Det vi lager nå, er et dokument som blir veldig annerledes enn før, og lokale mål settes ut fra regionale, nasjonale og internasjonale føringer, sier Elizabeth Austdal Paulen, og blir supplert av Kristine Molkersrød:

– Den nye planen blir mer direkte knyttet til FNs bærekraftmål, og det er en ny måte å tenke på. Vi setter mål for sektorer som vi har kontroll på, og for sektorer som vi ikke kan påvirke i samme grad – og det er en krevende øvelse. Vi er derfor avhengig av at hele Sarpsborg-samfunnet vil være med og bidra til at målene skal nås.

Aktuell i dag – og om ti år
– I tillegg er det viktig for oss å formulere så konkrete og målbare mål som vi kan, slik at det er mulig å lage spesifikke tiltak for å nå målene. Vi har brukt mye tid både internt og eksternt for at de ulike aktørene skal kunne medvirke i dette arbeidet, påpeker Austdal Paulen.

Det er planlagt at den nye kommunedelplanen for klima og energi skal vedtas og settes i verk fra første halvdel av 2021 – og den vil gjelde i ti år. Det er også en utfordring for de som lager planen:

– Den må skrives slik at den fortsatt er aktuell om ti år, og det er krevende. Teknologien kan utvikle seg raskt på ti år, for eksempel, det er vanskelig å forutsi hva som vil gjelde i 2030 kontra i dag. Så vi satser på å legge opp planen slik at konkrete tiltak kan rulleres og revideres oftere enn selve planen og målsettingene, sier Elizabeth Austdal Paulen.

Politisk engasjement
Sarpsborg er også med i et Klimasatsprosjekt som handler om å utarbeide et eget klimabudsjett for kommunen. Dette skal integreres i kommunens handlingsplan og budsjett, slik at klimatiltakene blir sett på hvert år i forbindelse med økonomiprosessen. Det krever engasjerte politikere – og det mener de to rådgiverne at kommunen har:

– Vi opplever at det er et stort politisk engasjement for klima i Sarpsborg. Politikerne stiller mange spørsmål, og de er oppriktig interessert i å høre hva vi har å bidra med, sier Kristine Molkersrød.

Ordfører Sindre Martinsen-Evje bekrefter det politiske klimaengasjementet i kommunen:

– Det skjer en rasende utvikling på klimaområdet om dagen, og den må vi som kommune være med på. Det er mange bra initiativ både internt i vår egen virksomhet og ute i kommunen, og den nye klimaplanen blir et viktig premiss for det videre arbeidet.

Klima- og miljørådgiverne Kristine Molkersrød (t.v.) og Elizabeth Austdal Paulen i Sarpsborg kommune kjenner godt til FNs bærekraftmål, som ligger til grunn for den nye klimaplanen til kommunen.

Viktig samarbeidsarena
Sarpsborg kommune er med i Klima Østfold, et nettverk av kommuner og fylkeskommune i Østfoldregionen. Høsten 2019 ble kommunen også med i Klimapartnere Østfold. Ordføreren sier dette om hvorfor kommunen ville være med i et mer næringsrettet partnerskap:

– Gjennom Klima Østfold har vi god dialog med de andre kommunene i regionen. Men vi trenger også en arena der kommuner og næringsliv kan møtes, for disse aktørene utfyller hverandre. Der er Klimapartnere et viktig instrument. Vi får et utvidet nettverk og vi kan være med å ta ansvar for den store omstillingen. Et samarbeid mellom alle aktørene er essensielt for at vi skal få til omstillingen. Derfor er vi med i Klimapartnere Østfold Viken, og jeg tenker det er en helt naturlig utvikling at dette partnerskapet også omfatter hele Viken. Da får vi mer tyngde og mer mangfold i arbeidet, understreker Sarpsborgs ordfører.

Fakta:

Sarpsborg kommune
Klimapartnerkontakt: Kristine Molkersrød
Klimapartner siden 9. oktober 2019
Antall ansatte: ca 4500
Formål: Sarpsborg kommune yter tjenester til de rundt 57 000 innbyggerne i Sarpsborg og forvalter myndighet i tråd med lovverket og politiske vedtak.

Les mer om Sarpsborg kommune

Return to top of page
X