Skip links

Klimapartnere

Klimapartnere Viken (tidligere Østfold) hadde sitt stiftelses- og signeringsmøte den 18.juni 2019 på Litteraturhuset i Fredrikstad. Her signerte 16 klimapartnere sine avtaler om klimasamarbeid – et partnerskap som allerede fra starten reflekterer klimapartner-modellen – bestående av aktører fra både næringslivet, det offentlige, interesseorganisasjoner og akademia.

Klimapartnere Vikens mål er å bidra til at regionens næringsliv skal stå best mulig rustet til å møte klimautfordringene og morgendagens krav til lavutslippssamfunnet. Gjennom samarbeid, bistand og påfyll i klimafaglige saker, skal Klimapartnere være en støttespiller og et verktøy for sine partnere.

Vi skal utnytte de business-mulighetene klimaendringene representerer i utvikling av nye varer og tjenester.

Samhandling og dialog er suksesskriteriet for vår verdiskaping. Våre partnere samarbeider på tvers av bransjer, sektorer og fag for å dele kunnskap og finne fremtidsrettede løsninger.

Sammen går vi i front for grønn næringsutvikling og klimagassreduksjon. Gode og effektive møteplasser er derfor viktig for å lære og dele kunnskap og erfaringer.

Hver Klimapartnere region har regionalt fokus og jobber med selvstendige og tilpassede prosjekter for sitt område. Hver region har egen leder og styringsgruppe med partnere fra regionen.

Klimapartnere Viken finansieres delvis av fylkeskommunen og delvis av kontingent fra partnere. I tillegg henter vi ut prosjektmidler.

Arbeidsmetode

Klimapartnerne jobber for å redusere egne klimagassutslipp og jobber sammen for grønn samfunns- og næringsutvikling.

1

Avtale

2

Utfordring

3

Resultat

Inngåelse av partneravtale forplikter deg til å:

 • Forankre klimaarbeidet i toppledelsen
 • Arbeide systematisk med miljøstyring
 • Gjennomføre årlig klimaregnskap
 • Oppnå miljøsertifisering
 • Betale årlig kontingent

I tillegg utfordrer vi alle klimapartnere til å:

 • Bli fossilfri innen 2030 (direkte klimautslipp)
 • Forankre forståelse av klimarisiko og grønne muligheter i virksomhetens ledelse
 • Etablere minst ett spydspissprosjekt for å redusere klimautslipp og sikre grønn næringsutvikling

Klimapartnere vil bidra til å:

 • Skape effektive møteplasser for dialog, samarbeid og læring på tvers av bransjer, sektorer og fag
 • Innhente og sammenstille data til klimaregnskap
 • Øke kunnskap om grønn forretningsutvikling og klimarisiko
 • Være en koblingsboks for problemløsing og bidra til etablering av fyrtårnprosjekter i og mellom virksomheter

1

Avtale

Inngåelse av partneravtale forplikter deg til å:

 • Forankre klimaarbeidet i toppledelsen
 • Arbeide systematisk med miljøstyring
 • Gjennomføre årlig klimaregnskap
 • Oppnå miljøsertifisering
 • Betale årlig kontingent

2

Utfordring

I tillegg utfordrer vi alle klimapartnere til å:

 • Bli fossilfri innen 2030 (direkte klimautslipp)
 • Forankre forståelse av klimarisiko og grønne muligheter i virksomhetens ledelse
 • Etablere minst ett spydspissprosjekt for å redusere klimautslipp og sikre grønn næringsutvikling

3

Resultat

Klimapartnere vil bidra til å:

 • Skape effektive møteplasser for dialog, samarbeid og læring på tvers av bransjer, sektorer og fag
 • Innhente og sammenstille data til klimaregnskap
 • Øke kunnskap om grønn forretningsutvikling og klimarisiko
 • Være en koblingsboks for problemløsing og bidra til etablering av fyrtårnprosjekter i og mellom virksomheter

Klimapartnere kan vise til svært gode resultater for utslippsreduksjon gjennom klimaregnskap og gjennom våre partneres grønne forretningsideer og beste praksis.

Return to top of page
X