Skip links

Klimapartner Frevar

Nytt renseanlegg i milliardklasse

Store ting er i ferd med å skje hos Frevar på Øra – som vil komme både miljø og klima til gode.

Det godt over 30 år gamle avløpsanlegget til FREVAR (Fredrikstad vann, avløp og renovasjonsforetak) har gjort en trofast jobb med å rense avløpsvann i Fredrikstad. Men nye miljøkrav har tiden løpt fra anlegget, som ble bygget og satt i drift i 1989. I løpet av de neste årene skal et nytt renseanlegg bygges på Øra.

Problemer med overvann som følge av stadig våtere og villere vær, kombinert med strengere krav til rensing fra EU, ligger bak den politiske investeringsbeslutningen. Senhøsten 2020 vedtok bystyret i Fredrikstad å investere minst rundt 1,5 milliard kroner i et nytt anlegg, som skal være i drift i 2025. Det er gjennomført et forprosjekt, renseteknologi er valgt og hovedprosjektet starter i disse dager.

Klimanøytralt og sirkulært

Direktør Fredrik Hellström ved Frevar gleder seg til å sette i gang arbeidet, og er særlig entusiastisk med tanke på den forsterkede bærekraftprofilen som følger med det nye renseanlegget. Anlegget skal være klimanøytralt fra dag én:

– Det nye renseanlegget skal være tilnærmet selvforsynt på energi, blant annet ved hjelp av solcellepaneler på taket og mer bruk av energi fra avløpsvannet. I tillegg til dette vil vi bruke biogass, som vi jo allerede produserer selv her på anlegget – fra slam og husholdningsavfall. Men utover et klimanøytralt og energieffektivt anlegg, jobber vi også med sirkulære spor nå, forteller Hellström og utdyper:

– Vi ser på om vi kan utnytte det rensede vannet i stedet for å tømme det ut i Glomma. Kan det for eksempel brukes som altarnativ til det drikkevannet industribedrifter bruker på Øra i dag? Det rensede vannet er nemlig av høy kvalitet, så det vil gjøre særs vondt i sirkulær-muskelen om vi ikke kan bruke det til noe.

– En annen mulig bruk av det rensede vannet, er å sette en varmepumpe på det og distribuere det inn i fjernvarmesystemet. Videre tenker vi på om det er miljømessig riktig å lage biokull av avløpsslammet som oppstår i renseprosessen. Vi er jo allerede i gang med å evaluere biokullproduksjon basert på kvist- og hageavfall, så her er det mange muligheter, påpeker Hellström.

Sirkulærøkonomiske prinsipper ligger til grunn for designet av det nye renseanlegget på Øra. Eller sagt på en annen måte: Renset vann bør kunne brukes om igjen, og på den måten bidra til mindre ressurs-press og mer effektiv produksjon.

Fornøyd Klimapartner
– Innovative løsninger for miljøets beste er Frevars motto, og dette gigantiske prosjektet er et godt eksempel på nettopp det, påpeker Stine Torjusen Nygaard, regionsleder for Klimapartnere Viken. Hun er stolt over Frevar, som har vært med i Klimapartnere Viken siden oppstarten i juni 2019:

– Slik jeg har forstått det, er dette et helt unikt prosjekt. Det er spennende å se hvordan Frevar tenker hele kretsløpet rundt vann som ressurs. Her i Norge har vi «alltid» hatt tilgang på godt drikkevann, men det gjør også at vi sløser med det. Vi vasker jo bilene våre i drikkevann. Det er sprøtt å tenke på når vi vet at folk andre steder i verden må drikke sølevann, påpeker Nygaard.

Og som Frevar selv skriver i årsrapporten sin for 2019: Avløpsvann er en bærekraftig ressurs.

Fredrik Hellström opplyser at det nye anlegget har en teknologi som er mer effektiv og mer miljøvennlig enn det de har i dag, takket være anleggets design og den utvidede kapasiteten som det nye anlegget får.

Det har også å gjøre med anleggets design, og ikke minst med den større kapasiteten det nye anlegget får.

Det finnes flere argumenter for å gjenbruke renset avløpsvann. Denne illustrasjonen viser noen av dem.

Kompetent team
– Vi vet at EU stiller strengere krav til avløpsrensing generelt, og vi har fått krav om å innføre et sekundærrensetrinn innen 1. juli 2025. I dag har vi kun primærrensing, det vil si mekanisk og kjemisk rensing. Vi kommer til å legge inn 2050-krav – og tilfredsstille dem – i det nye anlegget, forteller direktøren, som gjerne fremsnakker sentrale nøkkelpersoner som jobber med det store prosjektet:

– Her på Frevar har vi en relativt ny og dyktig driftssjef, Cristell Solberg. Hun er driftssjef vann og avløp og vil derfor få en nøkkelrolle. Og så er det vår avdelingsingeniør på Frevar, Torbjørn Bakke Henriksen. Han har vært prosjektleder for forprosjektet med det nye anlegget og gjort en fantastisk jobb.

Fredrik Hellström er direktør for Frevar, Fredrikstad kommunes virksomhet for vann, avløp og renovasjon. Han gleder seg til å sette i gang med byggingen av et helt nytt renseanlegg på Øra.

Kilder:

Fredrik Hellström, adm.dir ved Frevar
Årsrapport 2019, Frevar
Konsekvensanalyse av interkommunalt samarbeid som mulig framtidig organisasjonsform
www.frevar.no
https://www.kemira.com/insights/fredrikstad-goes-for-carbon-neutral-water-treatment-plant/?utm_source=linkedin&utm_medium=post&utm_campaign=iw-sustainability&utm_content=case-fredrikstad
https://www.multiconsult.no/prosjekterer-nytt-renseanlegg-i-fredrikstad/
https://doffin.no/Notice/Details/2021-305493

Les mer om Frevar

Return to top of page
X