Skip links

Inspiria Science Center

INSPIRIA science center er et populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter i Sarpsborg innen matematikk, naturvitenskap og teknologi hvor de besøkende lærer ved å eksperimentere selv.

I et vitensenter kan barn og voksne utforske fenomener knyttet til natur, miljø, helse og teknologi gjennom egen aktivitet og i samarbeid med andre.

Som ett av ti regionale vitensentre, mottar INSPIRIA statlig tilskudd til driften gjennom egen post i statsbudsjettet. Kunnskapsdepartementet sier i omtalen av denne posten at målet med tilskuddet er å utvikle regionale vitensenter som et tilbud til skoleverket (elever, studenter, lærere, foreldre) og allmenheten på deres område. Vitensentrene har som målsetting å motivere flere barn og unge til å velge realfag, men har også en viktig samfunnsoppgave – å belyse viktigheten av innsikt og kunnskap om naturvitenskap og teknologi. De regionale vitensentrene i Norge arbeider for å posisjonere seg som en naturlig del av utdanningskjeden, og der aktuelle forskningsresultater viser at besøk på vitensentrene representer en viktig motivasjon ved senere studie- og yrkesvalg.

INSPIRIA science center leverer i dag skoleprogrammer til elever og lærere ved grunntrinn og videregående skole i Østfold. I august 2011 åpnet vi et nytt spektakulært vitensenter i eget nybygg på 6400 m2 ved E6 på Grålum i Sarpsborg. Med det nye senteret utvides dagens skoletilbud til et populærvitenskapelig opplevelsessenter for familie- og turistmarkedet, og en unik møte- og arrangementsarena.

Vi er medlem av følgende nettverk og forbund:

INSPIRIA science center har valgt områdene energimiljø, verdensrommet og helse som sine hovedområder innenfor formidlingen av naturvitenskap og teknologi. Hovedområdene vil være gjennomgående i vitensenterets formidling til alle målgrupper, men er særlig viktig i forhold til gjennom kunnskap og innsikt å bevisstgjøre holdninger hos barn og unge.

Lurer du på hvor vi ligger? Se kart og veibeskrivelse til senteret. 

Interregprosjekter

INSPIRIA science senter ble i 2015 en del av et stort Interreg-prosjekt; Scandinavian Science Cluster der vi sammen med INNOVATUM Science Center er prosjekteiere. Prosjektet skal over en tre års periode samle akademi, næringsliv, offentlig sektor og vitensentre. Gjennom å satse på hele utdanningskjeden, fra grunnskole til høyskole, skal flere ungdommer søke mot utdanning innen for realfag. Les mer om det spennende prosjektet her.

Kraftledninger – etablere nettverk mellom skole og næringsliv
Sammen med INNOVATUM Science Center jobber vi nå med et nytt felles interreg-prosjekt, kalt Kraftledningar. Fremtidens arbeidskraft sitter i klasserommet. For å langsiktig sikre tilgangen på optimal arbeidskraft trengs “kraftledninger” som binder sammen skole og næringsliv. Prosjektet skal over en tre års periode samle akademi, næringsliv, offentlig sektor og vitensentre i Østfold og Fyrbodal. Dette vil bidra til at nettverk mellom aktørene etableres på lokal, delregional og interregionalt nivå. Gjennom å satse på hele utdanningskjeden, fra grunnskole til høyskole, er en av målene at flere ungdommer søker mot utdanning innenfor realfag.

Få alle med – Grenseløst samarbeid og forflytning
I dette prosjektet der vi også samarbeider med INNOVATUM Science Center, vil vi utvikle metoder og verktøy som skal forebygge drop-out og frafall fra videregående skole. Det skal også bidra til at bedriftene i områdene på to sider av grensen skal få tilført den kompetansen de har behov for i framtiden. Vi vil utvikle metoder og verktøy som kan dels utvikle og dels skape bevissthet rundt personlige ferdigheter og nye tankesett – 21th century skills. Målet er altså å øke grenseoverskridende forflytning i arbeidsmarkedet, og målgruppen er blant annet elever, lærere og foreldre.


Inspiria Science Center
  • Partner siden 18.06.19
  • Kontaktperson: Geir Endregard
  • Telefon: 69139300
https://www.inspiria.no/

Bli en klimapartner du også!

Kom i gang
Return to top of page
X