Skip links

Næring for Klima

Næring for klima er et klimasamarbeid mellom Oslo kommune og virksomheter i Osloregionen.

Hva

Samspill mellom næringslivet og kommunen er avgjørende for å oppgradere Oslo til en konkurransekraftig by med lavere klimagassutslipp. Næring for klima-nettverket skal bidra til et tettere og mer forpliktende samarbeid mellom kommunen og næringslivet om nye løsninger på klimafeltet. Når din bedrift blir medlem i Næring for klima, inviteres dere til nettverksmøter og en årlig toppledersamling. Dere får også muligheten til direkte dialog med andre virksomheter og Oslo kommune om klimatiltak og -virkemidler. 

Når man blir medlem i Næring for klima, viser virksomheten at den vil bidra til å oppnå Oslos klimamål, ønsker å gjennomføre konkrete klimatiltak i egen bedrift og delta aktivt i nettverket. Gjennom ulike møtearenaer møter man andre bedrifter som jobber for det samme, og kan dele erfaringer, lære av hverandre og finne idéer til nye samarbeid. Virksomheten vil også få aktuell informasjon om hvordan kommunen tilrettelegger for en klimavennlig hovedstad, og muligheter til å diskutere muligheter og barrierer i klimaarbeidet med byens ledelse.

Hvorfor

Oslos har ambisiøse klimamål. Byen skal kutte utslippene av klimagasser med 95 prosent innen 2030. Dette er ikke noe Oslo kommune klarer alene, vi er avhengige av å ha med både næringsliv og befolkning på laget. 

Formålet med Næring for klima-nettverket er å skape en arena for dialog og samarbeid mellom kommunen og næringslivet om å nå klimamålene, og å mobilisere næringsliv og andre virksomheter til aktivt å bidra til å nå Oslos klimamål mot 2030 i tråd med klimastrategien. Dette skal gjøres både ved at medlemmene i nettverket forplikter seg til å redusere klimagassutslipp fra egen virksomhet, og at de gjennom innovasjon og kjøp av tjenester fremmer klimavennlige løsninger utenfor egen virksomhet.

Hvem

Næring for klima består av over 100 virksomheter som jobber for å redusere Oslos klimagassutslipp i tråd med byens klimamål. Medlemmene er små og store bedrifter fra en rekke ulike bransjer, samt flere organisasjoner. 

Oversikt over virksomheter som har signert Oslos klimakontrakt og blitt medlemmer i Næring for klima. >>

Hva forplikter medlemmene seg til?

Virksomheter blir medlemmer i Næring for klima gjennom å signere en klimakontrakt med byråd for miljø og samferdsel. Gjennom å signere klimakontrakten viser medlemmene at de vil arbeide aktivt for at byens utslipp skal gå ned. Klimakontrakten er en intensjonsavtale, men understøttes av et sett med medlemskriterier som medlemmene forplikter seg til ved signering. 

Klimakontrakt for Næring for klima (PDF) >>

 • Intensjon: Bedriften støtter Oslos klimamål og vil arbeide aktivt for utslippsreduksjon hos seg selv og andre i henhold til klimakontrakten.
 • Geografisk relevans: Bedriften må ha virksomhet i Oslo eller indre deler av Stor-Oslo. Bedrifter fra hele Osloregionen kan søke opptak hvis de har eller har planer for virksomhet i Oslo.
 • Lederforankring: Bedriftens klimaarbeid og medlemskap i Næring for klima må være forankret i toppledelsen, synliggjort gjennom at toppleder eller dennes stedfortreder signerer klimakontrakten samt prioriterer deltakelse på toppledermøter.
 • Handling: Bedriften må ha gjennomført eller lagt planer for gjennomføring av tiltak for å redusere klimagassutslipp.
 • Rapportering: Bedriften må årlig fylle ut og levere årsrapport til Næring for klima
 • Deltakelse: Bedriften prioriterer deltakelse på minst ett møte i nettverket årlig.

Hva forventes av medlemmene i Næring for klima?

Medlemsbedrifter i Næring for klima forventes å jobbe aktivt med å redusere sine utslipp av klimagasser, og å jobbe for å ha gode styringssystemer for klimaledelse. Forventningene under oppsummerer noen beste praksis-punkter for klimaledelse som vi anbefaler medlemmene i nettverket å jobbe for:

 • at klimaarbeidet er forankret i virksomhetens strategi
 • at bedriften er miljøsertifisert
 • at bedriften fører utslippsregnskap og har kvantifisert målene for utslippsreduksjon
 • at bedriften stiller klima- og miljøkrav til leverandører.

Næring for Klima
 • Kontaktperson: Ingunn Lie
 • Telefon: +47 95 18 45 44
https://www.oslo.kommune.no/prosjekter/naring-for-klima/
Return to top of page
X