Skip links

No Waste!

No Waste! skal være en attraktiv arena for samarbeid og innovasjon for en omstilling til en sirkulær økonomi. Vår visjon er null avfall og et klimanøytralt samfunn.

Utfordringen

En voksende verdensbefolkning med et stigende forbruk legger et stort press på naturressursene våre. Samtidig oversvømmes jordkloden av avfall og klimagassutslippene øker. For å skape verdier og vekst i økonomien, uten at det ødelegger for fremtidige generasjoners muligheter, må det handling til. Ved å gå over til en sirkulær økonomi kan vi forvalte ressursene på en mer bærekraftig måte. Det innebærer reduksjon av råvareforbruk, utslipp og energiforbruk, mer ombruk og gjenvinning av ressurser, og minst mulig avfall til forbrenning og deponi.

Mulighetene

Overgangen til en sirkulær økonomi, FNs bærekraftsmål og ambisiøse klima- og miljømål gir nye rammebetingelser for næringslivet. Kundene stiller strengere krav til produkter og leverandører, og forbruksmønstre endrer seg. No Waste! ser på dette som en mulighet for å utvikle nye produkter, tjenester og forretningsmodeller som gir bedriftene økt grønn konkurransekraft og vekst.

Næringsklyngen No Waste!

No Waste! skal være en attraktiv arena for samarbeid og innovasjon for en omstilling til en sirkulær økonomi. Vår visjon er null avfall og et klimanøytralt samfunn.

Vi jobber primært innenfor den biologiske delen av den sirkulære økonomien – med gjenvinning av bioressurser og organisk avfall. Dette er viktige ressurser inn i produksjon av ny mat og fôr, medisiner, biodrivstoff og andre biobaserte produkter (kjemikalier, bioplast). Noen av de fraksjonene vi jobber med er: matavfall (privat og næring), organiske biprodukter fra industri, slam (fra husholdninger), hageavfall, landbruksavfall, husdyrgjødsel, avfallstrevirke, maritimt avfall og plast.

Forutsetningen for å skape grønn vekst er tilgang til nok ressurser. No Waste! har derfor et mål om å bidra til å øke tilgangen til ressurser gjennom å øke materialgjenvinningsgraden til organisk avfall i Norge med 60 % innen 2030.

FN´s bærekraftsmål nr. 17 – samarbeid for å nå målene – er en forutsetning for at vi skal lykkes med våre ambisjoner. I tillegg har vi valgt å ha fokus på:

  • Nr. 9 – innovasjon og infrastruktur
  • Nr.12 – ansvarlig forbruk og produksjon
  • Nr.13 – stoppe klimaendringene

Nasjonal posisjon og regional næringsutvikling

No Waste! er en nasjonal næringsklynge som bidrar til grønn vekst gjennom omstilling til en sirkulær økonomi. Klyngen består i dag av av bedrifter, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, entreprenørskapsmiljø og kommuner, og med et geografisk forankringspunkt i Oslofjordregionen. No Waste! skal bidra til at vår region får økt grønn konkurransekraft og som igjen skaper flere nye, grønne arbeidsplasser.

Medlemmer

Innovasjon og nye forretningsmuligheter i en sirkulær økonomi oppstår gjennom et bredt samarbeid på tvers av bransjer, verdikjeder, privat og offentlig næringsliv. Se deres medlemmer >>


No Waste!
  • Kontaktperson: Tina Wågønes
  • Telefon: +47 40 24 51 24
https://nowaste.no
Return to top of page
X