Skip links

Verdens første helhetlige karbonfangstanlegg for avfallsforbrenning

Carbon Centric, eid av Østfold Energi, skal drive karbonfangstanlegg for avfallshåndtering. Dette blir det første prosjektet som demonstrerer CO2-fangst i fullskala i Norge.

Verdens første fullskala karbonfangstanlegg for avfallsforbrenning skal bygges i Viken. Østfold Energi eide Carbon Centric står bak pilotprosjektet som skal stå ferdig om to år. Selskapet vil bruke velprøvd teknologi for å bygge rimelige og modulbaserte karbonfangstanlegg til avfallsforbrenningsbransjen.

Østfold Energi jobber hovedsakelig med produksjon av vannkraft. Karbonfangst har likevel lenge vært et tema i selskapet, blant annet fordi Østfold Energi har et avfallsforbrenningsanlegg i Rakkestad med fjernvarmeproduksjon og salg av damp.

Selskapet har vært under planlegging i over ett år og ble etablert tidligere i sommer. På eiersiden er Østfold Energi og gründerteam, og selskapet planlegger innhenting av kapital i løpet av høsten. Enova har også gått inn med 17 millioner kroner i støtte til det første anlegget.

– Vi har tro på Carbon Centric vil bli en viktig spiller i karbonfangstsegmentet. Dette er en spennende og viktig satsing for oss, sier Oddmund Kroken, administrerende direktør i Østfold Energi.

– Som utgangspunkt er Carbon Centric teknologinøytrale, men vi er opptatt av å levere produkter basert på teknologi vi vet virker. Derfor har vi inngått et tett samarbeid med KANFA som har over 10 års erfaring med karbonfangst og som blant annet leverte piloten til Fortum Oslo Varme sitt avfallsforbrenningsanlegg på Klemetsrud, sier  Fredrik Häger, daglig leder for Carbon Centric.

Raskere og rimeligere

Karbonfangst er dyrt, og et viktig mål for pilotprosjektet er derfor å utvikle en fangst og lagringsløsning som er vesentlig billigere enn beste tilgjengelige teknologi i dag. Det skal skje gjennom riktig valg av standardkomponenter, et nytt konsept for hvordan fangstanlegget skal integreres med avfallsanlegget og ikke minst hvordan varmelageret skal brukes gjennom årstidene.

-Omstillingen til lavutslippssamfunnet krever at vi kutter utslippene av klimagasser. Pilotprosjektet i Rakkestad vil, som det første i verden, demonstrere en kostnadseffektiv og fullstendig prosess- og varme-integrert CO2-fangst fra avfallsforbrenning, sier markedssjef for prosessindustri og CCS i Enova, Arve Solheim.

KANFA har utviklet et design der man ved bruk av mindre og standardiserte dimensjoner kan produsere modulbaserte karbonfangstanlegg nærmest som hyllevare. Det gjør at forbrenningsanlegg kan kutte sine klimagassutslipp på en raskere, rimeligere og tryggere måte. Pilotprosjektet skal bygges ved Østfold Energis avfallsforbrenningsanlegg i Rakkestad og har en kapasitet på 10 000 tonn CO2 i året.

Karbonfangst går ut på å fange CO2 slik at klimagassen ikke slippes ut i atmosfæren. Målet er følgelig å fange opp alle CO2-utslipp ved anlegget slik at produksjonen er klimanøytral. Pilotanlegget i Rakkestad blir også det første prosjektet som demonstrerer CO2-fangst i fullskala i Norge, uavhengig av prosessanlegg. Carbon Centric spesialiserer seg på karbonfangstanlegg til små og mellomstore forbrenningslinjer med utslipp av mellom 10 000 og 100 000 tonn CO2 i året.

-Det spesielle med dette karbonfangstanlegget i Rakkestad er at det virkelig er fullskala. Riktignok snakker vi om et relativt lite anlegg på 10 000 tonn COi året, men der hvor andre karbonfangstanlegg til nå har renset mindre delstrømmer av røykgassen, skal Carbon Centric rense hele røykgassvolumet, sier Martin Vatne, direktør for strategi og forretningsutvikling i Østfold Energi og styreleder i Carbon Centric.

Det betyr at karbonfangstanlegget må kunne håndtere produksjonssvingninger i avfallsforbrenningsanlegget, samtidig som man er trygge på at dette ikke påvirker forbrenningsprosessen negativt.

– Carbon Centric er et ektefødt barn av avfallsforbrenningsbransjen. Vi har modnet frem løsninger basert på bransjens egne behov og ønske om reduserte CO2-utslipp, sier Fredrik Häger, daglig leder for Carbon Centric. Bak selskapet Carbon Centric står Østfold Energi sammen med KANFA AS og Slåttland Mekaniske.

Modulbasert løsning til mindre aktører

Avfallsforbrenning har i dag få andre muligheter til å redusere sine CO2-utslipp vesentlig enn ved CO2-fangst og -lagring. Utvikling og demonstrasjon av kostnads- og energieffektiv CO2-fangstteknologi for denne sektoren er derfor særlig viktig, og gir muligheter for teknologier og aktører som lykkes. Dersom Carbon Centric lykkes, planlegger selskapet å utvikle en modulbasert CCS-løsning som de skal tilby mindre aktører som ikke har kompetanse til å gjennomføre egne CCS-prosjekt.

-Det er svært viktig at vi har markedsaktører som Østfold Energi og KANFA som viser evne og vilje til å utvikle løsninger for å redusere klimagassutslipp i overgangen til lavutslippssamfunnet. Dersom pilotprosjektet lykkes, vil teknologien kunne tas i bruk i avfallsforbrenningsanlegg både i Norge og Europa for øvrig, sier markedsdirektør i Enova, Øyvind Leistad

– Vi må både kutte utslipp og fjerne CO2 fra atmosfæren hvis vi skal redusere den globale oppvarmingen. Den siste rapporten fra FNs klimapanel sier dette i klartekst. Karbonfangst og – lagring er et helt nødvendig klimatiltak, og vi støtter derfor pilotprosjekter som dette i Østfold gjennom Enova. Prosjektet vil ha overføringsverdi til avfallsanlegg både i Norge og andre land, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Salg av bærekraftig CO2

Selskapet skal også tilby tjenester knyttet til drift, transport og salg av CO. I påvente av en permanent løsning for lagring, tilbyr Carbon Centric flytende COmed over halvparten biogent opphav til forbrukere av CO2

– Ved å bruke fanget COsom allerede er i kretsløpet, bidrar vi til å kutte etterspørselen etter fossil CO.  Når klimagasser fra disse kildene også omsider kan lagres permanent betyr det at vi fjerner COfra lufta, noe det er det bred enighet om blant ekspertene at vi er helt avhengig av å gjøre for å hindre farlige klimaendringer, sier Häger.

Forventer bedre rammebetingelser

Karbonfangst og lagring anses som helt nødvendig for å nå klimamålene i Parisavtalen. Derfor forventes CCS blant annet knyttet til avfallsforbrenning å bli en stor industri i Europa hvor det allerede er over 400 avfallsforbrenningsanlegg.

– Alle som slipper ut vesentlige mengder CO2 blir nødt til å forholde seg til CCS innen få år. Vi er optimistiske til at det blir innført fornuftige rammebetingelser, hvor avfallsforbrenningsselskapene får betalt for å håndtere CO2 på en effektiv, trygg og miljøvennlig måte, akkurat slik de får betalt for å sluttbehandle søppel i dag, sier Häger.

Return to top of page
X