Skip links

Bli bedre kjent med Viken fylkeskommune og Tyra Marie Risnes

– Viken viser vei

Siden januar 2020 er Østfold en del av Viken fylkeskommune. Avdelingsleder Tyra Marie Risnes er sikker på at det vil gi et godt driv i den store klimaomstillingen.

Med visjonen «Viken viser vei» som ledestjerne, vil Norges største fylkeskommune ta ansvar for å redusere klimagassutslipp – sammen med kommunene, næringslivet og organisasjoner.  Bærekraft, utvikling og kompetanse er sentrale målområder for Viken.

– Vi har en viktig utviklerrolle i samfunnet, og gjennom planarbeid, samarbeid, utviklingsprosjekter og så videre, kan vi tilrettelegge for og dytte omstillingen i riktig retning. I tillegg er vi selv en stor virksomhet som leverer tjenester, for eksempel innen kollektivtransport. Gjennom den rollen har vi også muligheter for å stille krav og påvirke, sier Tyra Marie Risnes. Hun leder avdeling for klima og energi i Viken fylkeskommune fra fylkeshuset i Sarpsborg, og har en god stab rundt seg.

– Jeg har vært heldig som har fått så dyktige og engasjerte medarbeidere – det gir en egen drivkraft. Samtidig hadde vi ikke kunnet rekruttere inn alle de dyktige folka uten et sterkt politisk engasjement. I både Østfold og Viken har vi politikere som ønsker å utrette noe på klimaområdet, som vil ta en rolle og en posisjon. Det betyr mye, påpeker hun.

Stine Nygård, Klimapartnere Viken og Tyra Risnes, Viken fylkeskommune

Innkjøpsmakt og påvirkningsevne
Fylkeskommunene i Norge har blant annet ansvar for kollektivtrafikken og de videregående skolene, områder som kan påvirke omstillingen på litt ulikt vis:

– Transportsektoren har store, direkte klimagassutslipp og der handler det om å etablere løsninger som reduserer disse utslippene. Som innkjøper kan vi stille krav til kollektivtransport og drosjenæring om fossilfrie kjøretøy, for eksempel. Samtidig er det viktig at kravene vi stiller er realistiske. Vil vi ha en fossilfri byggeplass, må vi vite at det finnes maskiner som tilfredsstiller disse kravene. Videre må vi helt konkret legge til rette for at de fossilfrie løsningene kan brukes, gjennom å bidra til å bygge opp infrastruktur til både lading, fylling av biogass og hydrogen. Dette er viktige områder for oss – og det er her vi har flest virkemidler å bruke også, sier Risnes og fortsetter:

– Innenfor utdanningssektoren kan vi påvirke både praktisk og pedagogisk. Vi kan stille krav til mer klima-, miljø- og energivennlig drift av skolebyggene, men også til hva slags maskiner man bruker på for eksempel landbruksskolene. Og så kan vi påvirke det pedagogiske innholdet for å få en enda tydeligere klimakomponent inn i undervisningen.

Mulighetene i et storfylke
– Mye av dette har dere jobbet med før Østfold ble til Viken; hvilke muligheter ser du i storfylket?

 – Flere kommuner møter ofte de samme problemstillingene, og innen et stort fylke som Viken tror jeg at man lettere kan skalere opp de gode ideene og dele erfaringer og kunnskap, slik at de gode løsningene spres over et større område. Videre tenker jeg at næringslivet kan dra nytte av det store fylket. Det gjelder blant annet gjenvinningsbedriftene. Det er naturlig at de kan samarbeide i et større geografisk område, det vil alle kunne tjene på, sier Risnes – og tilføyer:

– Vi så allerede før vi ble Viken at vi hadde tematiske områder som vi trengte et større geografisk nedslagsfelt til. Som biogass, for eksempel. Der ble Østfold for lite, og vi fikk etablert Biogass Oslofjord – et samarbeidsnettverk der Oslo, Vestfold og Telemark og Viken er med.

Tyra Marie Risnes er avdelingsleder i Viken fylkeskommune, og har tro på Klimapartnere som en viktig plattform for et godt samarbeid mellom privat og offentlig sektor.

Klimapartnere som verktøy
Hvor langt er dere kommet i å utnytte alle mulighetene Viken gir?

– Vi er nok fortsatt i «bli kjent»-fasen. Infrastruktur, som jo er en vesentlig del av alt dette, er i en stor omstilling som tar tid og krever mye. Korona-pandemien har dessuten ikke gjort det enklere. Det har tatt lenger tid å bli kjent og få satt organisasjonen og kulturen. Men vi skal selvfølgelig få det til – vi vil jo at Viken skal bidra til å redde verden også, sier avdelingslederen med et smil i munnviken.

Og det er her Klimapartnere og Vikens deltakelse kommer inn:

– Vi er veldig bevisst på vår funksjon overfor næringslivet – både som bestiller og tilrettelegger. Vi trengte et godt verktøy for å samarbeide med næringslivet om omstillingen til lavutslippssamfunnet, for både dem og oss. Klimapartnere var da allerede etablert andre steder i landet, de hadde en profil og et opplegg som fungerte godt, og da var veien kort. Bestillingen kom fra politisk hold, og energiforumet som vi hadde hatt til dess ble lagt ned og erstattet av Klimapartnere.

– Får dere til det samarbeidet og den dialogen dere ønsker, da?

– Vi har iallfall en god arena for å få det til. Gjennom Klimapartnere har vi en egen mulighet til å komme i dialog med næringslivet, få tilbakemeldinger og nå ut med vår kunnskap. Jeg opplever at partnerskapet består av folk som virkelig brenner for å få ting gjort. Og bare det å ha et forum der man kan lufte og drøfte ideer, hjelper. Da ser vi at det er mulig å få til noe – man får rett og slett litt trua på at utfordringene kan løses.

Fakta:

Viken fylkeskommune
Klimapartnerkontakt: Tyra Marie Risnes
Klimapartner siden 18. juni 2019
Antall ansatte: over 11 000
Formål: Viken fylkeskommune (tidligere Akershus, Buskerud og Østfold) håndterer oppgaver som går på tvers av kommunene, som videregående skoler, regional utvikling og planlegging, kultur, samferdsel, folkehelsearbeid og tannhelsetjeneste. Fylket har 1,2 millioner innbyggere.

Les mer om Viken fylkeskommune

Return to top of page
X